Nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
09 Tháng Sáu 2017 :: 9:08 SA :: 479 Views :: 0 Comments :: Tin chung của ngành
PRINT  
Ngày 02/6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Chỉ thị nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2017, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 đạt 5,1%, tuy cao hơn mức tăng cùng kỳ của 3 năm 2012, 2013 và 2014, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ 02 năm gần đây là 2015 và năm 2016. Mặc dù nền kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nhưng nhiệm vụ của những tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

Chính phủ kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2017 là khoảng 6,7%. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nghiêm túc quan điểm của Chính phủ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; Nỗ lực và quyết tâm tối đa thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế như sau: Khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,05%. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 33 tỷ đô la; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,91%. Cụ thể là khu vực công nghiệp tăng trưởng 7,34% (trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 13%; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 11,5%); Khu vực xây dựng tăng trưởng 10,5%; Khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,19%. Trong đó, tăng trưởng về khách du lịch là trên 30%.

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu tăng trưởng của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế, các cơ quan chức năng xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành, lĩnh vực. Triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện các giải pháp; Hằng tháng, quý báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện.

Chỉ thị nêu rõ các giải pháp cơ bản năm 2017, trong trung và dài hạn, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… Trong tháng 8/2017 báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá chi tiết sự chuyển biến của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017 tập trung vào 02 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp chung, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống tổ chức tín dụng ngân hàng, khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực sự nghiệp công, thu - chi ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn nợ công; Cải cách thể chế, tập trung cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao năng suất lao động; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước; Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư; Tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế; Điều chỉnh hợp lý theo lộ trình giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Nhóm giải pháp tiếp theo là thúc đẩy tăng trưởng trong từng ngành lĩnh vực: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, tận dụng bối cảnh kinh tế quốc tế, triển khai nhanh các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành chủ yếu của nền kinh tế như: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phục vụ xuất khẩu; Công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử…

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”, sớm triển khai niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hóa theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 6/2017, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình xây dựng và kế hoạch tổ chức triển khai các giải pháp sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình và kết quả thực đẩy tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Về một số giải pháp cần thực hiện nhanh để thúc đẩy tăng trưởng năm 2017, trong tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê rà soát phương pháp tính toán chỉ tiêu tăng trưởng GDP nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Đề xuất lộ trình và phương án chuyển đổi năm gốc so sánh để chuyển các chỉ tiêu giá trị theo giá so sánh, trong đó có chỉ tiêu GDP.

Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện trong các tháng cuối năm giải pháp huy động và giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nền kinh tế; Giao Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (đợt 2) và năm 2017 trong tháng 6/2017 (phần vốn còn lại); Có phương án sớm triển khai phân bổ và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017; Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao; Xây dựng các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Phấn đấu mục tiêu tỷ trọng tổng đầu tư toàn xã hội trên GDP đạt 34-35%.

Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tại một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút và giải ngân vốn đầu tư FDI, vốn đầu tư tư nhân; Tổng hợp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2018.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ quý II, III và cả năm 2017 về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ và tại Chỉ thị này; Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Tổ chức các cuộc họp giao ban, các cuộc kiểm tra thường xuyên với các Bộ, cơ quan liên quan nhằm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp phát hiện các vấn đề, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung phát sinh để xem xét, quyết định./.

File đính kèm:

Nguồn: MPI

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc tại Australia 11/06/2018
Năm 2018 tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 28/05/2018
Phú Thọ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khảo sát và sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh 28/05/2018
Doanh nghiệp cần đưa phát triển bền vững vào trọng tâm của chiến lược kinh doanh 16/05/2018
“Nước ta đã lớn mạnh, không còn là một nước nhỏ, kém phát triển” 16/05/2018
Khu công nghiệp Phú Hà: Điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư 07/05/2018
Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng 26/04/2018
Đoàn công tác của tỉnh nghiên cứu học tập, phát triển du lịch tại Nhật Bản 13/04/2018
Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản 13/04/2018
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUÝ I 2018 04/04/2018
Định hướng hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018 04/04/2018
TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ QUÝ I NĂM 2018 04/04/2018
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017: Phú Thọ xếp thứ 27 trong 63 tỉnh, thành 04/04/2018
Chuyến đi đậm dấu ấn và vị thế Việt Nam 21/03/2018
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 20/03/2018
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao được tôn vinh tại Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Thương hiệu Việt tiêu biểu 20/03/2018
Việt Nam-New Zealand: Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD 13/03/2018
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 12/03/2018
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gặp mặt đầu xuân 12/03/2018
Ban liên lạc hưu trí ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ tổ chức: "Gặp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất 2018" 07/03/2018
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 24 Tháng Sáu 2018    Đăng Nhập 
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »