..:: Hoạt động nganh » Thông tin đầu tư » Chính sách ưu đãi đầu tư » Ưu đãi đầu tư của Trung ương ::..   20 Tháng Hai 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 51
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 51

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 105
Số thành viên Ngày hôm qua: 410
Tổng Tổng: 508192

   ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TRUNG ƯƠNG

Quyết định Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
03 Tháng Tám 2016 :: 4:29 CH :: 811 Views :: 0 Comments
 
Chi tiết quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

_______________

ỦY BAN BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 21/11/2003; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH11 ngày 3/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 180/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Văn bản số 107/HC-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng được hỗ trợ đầu tư:

Tất cả các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đô thị, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, kể cả dự án đầu tư mở rộng theo danh mục quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, được hưởng các ưu đãi đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành và các hỗ trợ đầu tư quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Hỗ trợ về đất.

1. Nhà đầu tư được quyền lựa chọn địa điểm, diện tích đất để thực hiện dự án phù hợp với quy mô dự án và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khuyến khích các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoach;

2. Nhà đầu tư được quyền lựa chọn hình thức xin giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với quy định cụ thể của tỉnh cho từng địa bàn;

3. Đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì được hỗ trợ không quá 10% số tiền thuê đất phải nộp theo giá đất được UBND tỉnh phê duyệt sau khi trừ đi các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hỗ trợ về đầu tư hạ tầng và chi phí san lấp mặt bằng.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án tỉnh khuyến khích, thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ dự án ứng trước tiền để bồi thường, giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền thuế đất hoặc tiền sử dụng đất phải nộp.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước đến chân hàng rào khu, cụm công nghiệp;

3. Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư đường giao thông đến ngoài hàng rào các khu công nghiệp;

4. Các dự án thuộc Danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Về các dịch vụ và xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.

1. Được cung cấp miễn phí các tài liệu thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, hỗ trợ đầu tư của tỉnh và các chính sách ưu đãi có liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, các tài liệu quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh;

2. Được hỗ trợ các khoản phí có liên quan cho việc chuẩn bị đầu tư thuộc thẩm quyền của tỉnh;

3. Được miễn phí khi tham gia các hội nghị và các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh;

4. Khi tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư bên ngoài theo chương trình của tỉnh thì được miễn đóng góp các chi phí chung cho đoàn.

Điều 5. Về xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư.

1. Nhà đầu tư có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua khen thưởng của Trung ương và của tỉnh;

2. Đối với các dự án không thực hiện đúng cam kết, nhà đầu tư sẽ phải bồi hoàn các phần chi phí của tỉnh đã hỗ trợ đầu tư và bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá các hoạt động liên quan đến đầu tư; đề xuất với UBND tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh;

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn để thực hiện các hỗ trợ đầu tư nêu trên;

3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quyết định này;

Việc phối hợp để thực hiện dự án đầu tư được thực hiện theo quy định về cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh.

Dự án đầu tư thuộc cấp nào quyết định đầu tư thì do ngân sách cấp đó cân đối để thực hiện các hỗ trợ đầu tư.

Điều 7. Quyết định này thay thế Quyết định số 2478/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;

- VPQH, VPCP;

- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Tư Pháp;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;

- UBMTTQ và các đoàn thể;
- CVP, các PVP;

- Như Điều 8;

- TT Công báo, NCTH;
- Lưu VT, TH4.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Dân Mạc


 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các tin bài khác
Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư 05/03/2018
Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn. 03/08/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin