..:: TIN TỨC - SỰ KIỆN » Tin nổi bật ::..   25 Tháng Hai 2018    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 44
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 44

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 394
Số thành viên Ngày hôm qua: 671
Tổng Tổng: 265973
   THÔNG TIN CẦN BIẾT

   TIN NỔI BẬT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
18 Tháng Bảy 2017 :: 2:46 CH :: 375 Views :: 0 Comments :: Tin chung của ngành
 
Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, ngày 10/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 5598/BKHĐT-TH hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Công văn, nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương; Phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018; Phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31/10/2017 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Luật ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Theo Công văn, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2018; Khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2018; Lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018; Lập kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; Lập kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018; Lập kế hoạch vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương; Lập kế hoạch năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu; Lập kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Các Bộ, ngành Trung ương và địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 theo các hướng dẫn nêu trên và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2017 theo quy định tại Luật đầu tư công. Riêng đối với kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018, ngoài quy định trên, đề nghị gửi báo cáo Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội để tổng hợp báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/8/2017. Trước ngày 20/9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm 2018 trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 20/10/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương dự kiến tổng mức kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình. Các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, trên cơ sở tổng mức vốn được thông báo, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/11/2017.

Trước ngày 05/12/2017, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương năm 2018. Trước ngày 20/12/2017, căn cứ Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn NSNN và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương năm 2018.

Trước ngày 31/12/2017, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2018 cho các cấp, các ngành và các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện.Các báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo 02 hình thức báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (Hệ thống) (https://dautucong.mpi.gov.vn) và báo cáo bằng văn bản theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần đính kèm bản mềm báo cáo trên Hệ thống hồ sơ của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, thời hạn báo cáo trước ngày 20/11/2017. Cập nhật mã quan hệ ngân sách, báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm năm 2017 và cập nhật chi tiết nhu cầu kế hoạch đầu tư năm 2018 (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT) trước ngày 31/7/2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp kế hoạch đầu tư năm 2018 đối với Bộ, ngành Trung ương và địa phương không cập nhật báo cáo trực tuyến trên Hệ thống, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép khi báo cáo được nguyên nhân khách quan không cập nhật được thông tin trên Hệ thống. Trong quá trình triển khai lập kế hoạch, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc./.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   CÁC TIN NỔI BẬT KHÁC .....
Sở Kế hoạch và Đầu tư gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí 12/02/2018
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 12/02/2018
SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 1/2018 31/01/2018
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 1/2018 31/01/2018
U23 Việt Nam chiến thắng: Thủ tướng tim lâng lâng, Phó Thủ tướng xuống đường 12/02/2018
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018 05/02/2018
Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 16/01/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu làm việc với Tổng Công ty Giấy Việt Nam 16/01/2018
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 02/01/2018
Quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu tiên 02/01/2018
Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc 18/12/2017
Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2018 18/12/2017
Nhiều “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017 14/12/2017
Triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 11/12/2017
Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh thăm, làm việc với Tập đoàn JNTC – Hàn Quốc 11/12/2017
Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc 05/12/2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì đón tiếp Tổng thống Ba Lan 01/12/2017
Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 15/11/2017
Nâng cao quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc 15/11/2017
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực 15/11/2017
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin