VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Văn bản pháp Luật đăng ký kinh doanh..................

LUẬT

Số ký hiệu   Ban hành  Tên văn bản

59/2020/QH14

17/06/2020

 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

97/2015/QH13     

01/01/2017     

Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2017)

67/2014/QH13

26/11/2014

Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

68/2014/QH13

16/11/2014

Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

21/2012/QH13

20/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

78/2006/QH11

29/11/2006

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

NGHỊ ĐỊNH

Số ký hiệu Ban hành Tên văn bản

01/2021/NĐ- CP 

04/01/2021     

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

122/2020/NĐ-CP

15/10/2020

Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

108/2018/NĐ-CP

23/08/2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

120/2016/NĐ-CP

23/08/2016

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí ( hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

50/2016/NĐ-CP

01/06/2016

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (hiệu lực từ ngày 15/07/2016) và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013

96/2015/NĐ-CP

14/09/2015

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

78/2015/NĐ-CP

14/09/2015

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

118/2015/NĐ-CP

14/09/2015

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

83/2013/NĐ-CP                 

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi (hiệu lực từ ngày 15/9/2013)

THÔNG TƯ

Số ký hiệu Ban hành Tên văn bản

01/2021/TT-BKHĐT

16/03/2021

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

02/2019/TT-BKHĐT

08/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

130/2017/TT-BTC     

04/12/2017     

Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC

215/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

133/2016/TT-BTC

26/08/2016

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

95/2016/TT-BTC

28/06/2016

Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC

20/2015/TT-BKHĐT

01/12/2015

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

200/2014/TT-BTC

22/12/2014

Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Số ký hiệu Ban hành Tên văn bản

885/QĐ-BKHĐT

06/07/2021

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

27/2018/QĐ-TTg     

06/07/2018     

Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

1888/QĐ-BKHĐT

22/06/2018

Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ( hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2017)

1852/QĐ-BKHĐT

28/12/2012

Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia

337/QĐ-BKH

10/04/2007

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

10/2007/QĐ-TTg

23/01/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/8/2018)