ĐẦU MỐI LIÊN HỆ ĐẦU TƯ

                                     SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ THỌ
Địa chỉ liên hệ: đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: +84-210.384.6581          Fax: +84-210.384.0955
Email: skhdt@phutho.gov.vn

Website: http://dpi.phutho.gov.vn

                                    TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÚ THỌ
Địa chỉ liên hệ: đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: +84-210.6568.269     
Email: pitc.phutho@gmail.com

Website: http://dpi.phutho.gov.vn

                               BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ liên hệ: Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: +84-210.384.3021         Website: www.bqlkcn.gov.vn

Email: bqlkcn@phutho.gov.vn